Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) αναλαμβάνουν από κοινού τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στον ενήλικο πληθυσμό της Σύρου.

Βασικός στόχος του έργου είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων δια βίου μάθησης (π.χ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθητική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λπ.).

Στα Κ.Δ.Β.Μ. θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από  φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Για τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους μετανάστες και τους κατοίκους απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης.

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα υλοποιηθούν διακρίνονται σε:

α) Προγράμματα Εθνικής  Εμβέλειας, τα οποία οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο Πίνακα προγραμμάτων που εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων.

β) Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας, τα οποία οι Δήμοι προτείνουν και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών  τους.

 

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, με αίσθημα ευθύνης και κυρίως συνειδητοποίησης των ραγδαίων αλλαγών στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα, σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, με κύριο στόχο τη συνεχή βελτίωση, συμπλήρωση και αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων, προκειμένου να επιτύχουν την προσωπική και  επαγγελματική τους ανάπτυξη και να προσαρμοστούν ενεργά στο διαρκώς  μεταβαλλόμενο κοινωνικό και επαγγελματικό  περιβάλλον.