Η Δημοτική Αρχή, θέτοντας ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος και την απασχόληση ανέργων, σχεδίασε, υποστήριξε, ολοκλήρωσε και υλοποιεί σημαντικά έργα υποδομής, δημιουργώντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε, πέραν των προαναφερόμενων προφανών ωφελειών, η Σύρος να καταστεί ένας ανταγωνιστικός και ελκυστικός τουριστικός προορισμός.

Τα μεγάλα δημόσια έργα, αποσπασματικά δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας, μπορούν όμως σε συνδυασμό με μια σειρά από σχετιζόμενες και στοχευμένες αναπτυξιακές πολιτικές και πρωτοβουλίες, όπως διεξοδικά αναλύονται σε σχετικές ενότητες, να υποβοηθήσουν και να επιταχύνουν την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη στη Σύρο.