Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και η διατήρηση του νησιού μας καθαρού, οφείλει να αποτελεί κοινή δέσμευση και προτεραιότητα όλων μας. Ένας σύγχρονος Δήμος σχεδιάζει και εφαρμόζει στοχευμένες πολιτικές για την επίλυση βασικών θεμάτων, επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των δημοτών. Η αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων, η δημιουργία νέων και αναβάθμιση των υπαρχόντων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης αποτελούν ορισμένα από τα σημαντικότερα ζητήματα.

Στο πλαίσιο ενός στέρεου σχεδιασμού, η Δημοτική Αρχή, αξιοποιώντας διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, ωριμάζει, υλοποιεί και παραδίδει σε χρήση σημαντικά έργα στους προαναφερόμενους τομείς.