Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η εξασφάλιση ενός μεσομακροπρόθεσμου και βιώσιμου σχεδιασμού για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι συστατικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας και η ανάγκη να το προστατεύουμε και να το διαχειριζόμαστε σωστά οφείλει να διαπερνά όλες τις δράσεις για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ένα καθαρό και περιβαλλοντικά φιλικό νησί. Φυσικά, μια τέτοια προσπάθεια χρειάζεται πάνω από όλα συμμέτοχους τους πολίτες, καθώς η υιοθέτηση της θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς μας αφορά όλους ανεξαιρέτως. Με μερικές απλές, καθημερινές κινήσεις μπορεί να γίνει η διαφορά, δεδομένου ότι, διαχωρίζοντας σωστά τα ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλε κάδους, εξοικονομούμε φυσικούς και οικονομικούς πόρους και απορρίπτοντας τα μικροαντικείμενα στους κάδους και όχι διασκορπίζοντάς τα στους δρόμους, βελτιώνουμε την εικόνα της πόλης και του νησιού μας.

Για τους παραπάνω λόγους και με γνώμονα την περαιτέρω αναβάθμιση των Υπηρεσιών Καθαριότητας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη δημιουργία ενός νησιού φιλικότερου προς τους κατοίκους και επισκέπτες, πραγματοποιούνται από τον Δήμο ενέργειες και περιβαλλοντικές δράσεις όπως:

 • Η μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων
 • Η αποδοτικότερη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού
 • Η ανανέωση του στόλου μεταφοράς των απορριμμάτων
 • Η βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής
 • Ο τακτικός καθαρισμός των οδών (ειδικά των κεντρικών αρτηριών)
 • Η αναβάθμιση της διαδικασίας ανακύκλωσης (εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης / μείωση παραγόμενων απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή)
 • Η απόθεση απορριμμάτων από εμπορικά καταστήματα και γραφεία συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση πεζών και οχημάτων και να μην δυσχεραίνεται η αποκομιδή
 • Ο επανασχεδιασμός του αστικού περιβάλλοντος (με πεζοδρομήσεις, ποδηλατοδρόμους, η αξιοποίηση με πράσινο και ενεργειακά φιλικές υποδομές, η δημιουργία και ανάπλαση χώρων αναψυχής και πρασίνου, η χρήση υλικών επένδυσης φιλικών προς το περιβάλλον κλπ.)
 • Ο επανασχεδιασμός του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος (βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων)
 • Η συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα με στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και κυρίως των μαθητών για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»
 • Η διοργάνωση δράσεων καθαρισμού παραλιών και κοινοχρήστων χώρων  από εθελοντικές οργανώσεις, σχολεία κλπ.

Η αξιοποίηση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων (ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας) για τη δημιουργία σύγχρονων περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος και την υλοποίηση συμμετοχικών δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.