ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΜΑΥ) ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ

Η σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση κάθε Δήμου, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο νησιωτικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης προέβη το 2015 στην προμήθεια ενός (1) σύγχρονου Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) και ενός (1) τεμαχιστή, προϋπολογισμού 288.260€ και 371.954€ αντίστοιχα, τα οποία αποτελούν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση Κοράκι.

Ο αναφερόμενος εξοπλισμός χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2017 – 2013 και ειδικότερα από το Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Ο Δήμος μας, διαμέσου της αναφερόμενης προμήθειας, στοχεύει στην αναβάθμιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, στην αύξηση του χρόνου ζωής του κυττάρου, στην περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων της ανακύκλωσης και ταυτόχρονα της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων και  των επισκεπτών του νησιού μας.