ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ –  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

 

Προϋπολογισμός Πράξης: 5.263.118,55€ χωρίς ΦΠΑ (6.526.267€ με ΦΠΑ)

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής: 16 Σεπτεμβρίου 2016

 

Η Δημοτική Αρχή, με συγκροτημένο σχέδιο και προσήλωση στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την πράσινη οικονομία, σε συνδυασμό με τις χρηματοδοτήσεις, που έχει ήδη εξασφαλίσει ή πρόκειται να διεκδικήσει, οραματίζεται έναν Δήμο – πρότυπο στην προστασία του περιβάλλοντος  και στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την ίδια στιγμή που πολλοί νησιωτικοί δήμοι έχουν σημαντικά και διαπιστωμένα προβλήματα σε αυτόν τον τομέα.

Στο πλαίσιο του παραπάνω σχεδιασμού για την αποδοτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, με βάση το Δημοτικό Τοπικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και του νέου ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου, έχει ήδη κατατεθεί και βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης της απόφασης χρηματοδότησης η πρόταση «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Κατασκευή Νέου Κυττάρου ΧΥΤΥ Δήμου Σύρου – Ερμούπολης», ένα έργο προτεινόμενου προϋπολογισμού 6.526.267,00 εκ. ευρώ.

Η σχεδιαζόμενη Μονάδα καθώς και το νέο Κυττάρου του ΧΥΤΥ πρόκειται να κατασκευαστούν εντός της ήδη Περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης έκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ. Το γεγονός αυτό θα επισπεύσει υλοποίηση του έργου, καθότι απαιτείται τροποποίηση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών όρων και όχι αναζήτηση χώρου και περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρχή.

Η ΜΕΑ θα μπορεί δέχεται συνολικά 6.290 tn/έτος σύμμεικτων στερεών αποβλήτων και 1.670 tn/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και θα ανακτά πολύτιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί), ενώ θα παράγει ΚΟΜΠΟΣΤ, τόσο για αποκαταστάσεις και περιαστικό πράσινο όσο και για γεωργική χρήση (ποιότητας ECOLABEL).

Για την μακροχρόνια εξασφάλιση ταφής υπολείμματος επεξεργασίας, το νέο Κύτταρο του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (β’ Φάση) θα αυξήσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του νέου Κυττάρου και δεν θα κινδυνέψει το νησί από μελλοντική ταχεία εξάντληση του υφιστάμενου κυττάρου.

Η πράξη προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω δύο κυρίων υποέργων και ενός υποστηρικτικού. Πιο συγκεκριμένα, στην πρόταση έχει προβλεφθεί ένα υποέργο για την υλοποίηση των αναγκαίων μελετών για τη δημοπράτηση του έργου,  ένα υποέργο για την κατασκευή ΜΕΑ και του νέου Κυττάρου ΧΥΤΥ και τέλος ένα υποέργο πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή τεχνικής βοήθειας στις υπηρεσίας του Δήμου κατά την υλοποίηση του έργου.

Τα οφέλη από το εν λόγω έργο θα είναι πολλαπλά. Συγκεκριμένα:

  1. Δημιουργία του πρώτου ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ στην Ελλάδα ως υπόδειγμα νησιωτικής διαχείρισης για προβολή στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
  2. Μετά από τις πολύ καλές επιδόσεις της Σύρου στη διαλογή, στην πηγή Χαρτιού-Πλαστικού-Μετάλλου-Γυαλιού θα υπάρξει τελική λύση και στα σύμμεικτα αλλά και κομποστοποίηση του νέου ρεύματος βιοαποβλήτων από Διαλογή στην Πηγή.
  3. Δημιουργία περίπου πενήντα (50) θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
  4. Οριστική επίλυση του θέματος ταφής με την κατασκευή μακροχρόνιας επάρκειας Κυττάρου β’ φάσης.