Μετά από ενέργειες του τελευταίου τριμήνου του έτους 2017 η πρόταση της ΔΕΥΑ Σύρου για «Προμήθεια και εγκατάσταση ενιαίου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού μείωσης διαρροών και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού νήσου Σύρου» κατατάχθηκε στην 41η θέση σε σύνολο 103 προτάσεων και αναμένεται σύντομα η επίσημη έγκριση χρηματοδότησης του έργου ύψους 991.451 € (προσωρινός πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων χρηματοδότησης της 3.1.2018, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος).

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει εξοπλισμό και εργασίες για την μείωση των διαρροών, την παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης της Σύρου, μέσω της εγκατάστασης σταθμών ελέγχου κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιότητα) για την παρακολούθηση ποιοτικών παραμέτρων του παρεχόμενου νερού, την άμεση εποπτεία και ανίχνευση των θραύσεων των κύριων αγωγών, την δραστική μείωση των υπερχειλίσεων και το σημειακό εντοπισμό των διαρροών άμεσα και επιπρόσθετα την διαχείρισης πίεσης. Το σύνολο των κρίσιμων παραμέτρων του κάθε τοπικού σταθμού μέσω ασύρματου δικτύου θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου όπου θα γίνεται η εποπτική παρακολούθηση του συνολικού συστήματος. Από τον ΚΣΕ θα μπορεί ο χρήστης να επικοινωνεί με κάθε σταθμό, να ελέγχει, να προγραμματίζει και να λειτουργεί το σύστημα στο σύνολό του.

Η Σύρος, ήδη έχει εγκατεστημένο αντίστοιχο σύστημα μικρότερης έκτασης, οπότε με την ανάπτυξη του υπό χρηματοδότηση συστήματος, που περιγράφεται παραπάνω, επεκτείνεται ο έλεγχος των δικτύων ύδρευσης σε ολόκληρο το νησί. Με την δημιουργία και εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος τηλεμετρίας δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες, να επιτύχουν την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος, με τη μέγιστη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού και μείωσης απωλειών του, ενώ με τον σωστό χειρισμό λειτουργίας των αντλιών και των αφαλατώσεων θα υπάρχει και ένα επιπρόσθετο όφελος στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Αναλυτικά το σύστημα περιλαμβάνει :

  • Προμήθεια και εγκατάσταση δεκαέξι τοπικών σταθμών ύδρευσης (Δεξαμενές-Υδρογεωτρήσεις).
  • Προμήθεια και εγκατάσταση τριών νέων Σταθμών Ρύθμισης Πίεσης-Παροχής
  • Προμήθεια και εγκατάσταση έξι νέων Σταθμών Μέτρησης Πίεσης-Παροχής
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση δέκα υπαρχόντων τοπικών σταθμών ύδρευσης
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού για την αναβάθμιση υπάρχοντος Συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού δήμου Ερμούπολης
  • Διασύνδεση-Ενσωμάτωση υπάρχοντος Συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού δήμου Άνω Σύρου
  • Δημιουργία Ενιαίου Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ολοκλήρου της νήσου
  • Τεκμηρίωση / εκπαίδευση και παράδοση πλήρους σειράς εγχειριδίων του εξοπλισμού που περιλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη.