Μελέτη στατικής επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης Δημήτριος Βικέλας – Κλειστή Αίθουσα Α’.

Η Κλειστή Αίθουσα Α’ βρίσκεται εντός του χώρου του αθλητικού κέντρου «Δημήτριος Βικέλας» και στεγάζει το γήπεδο του μπάσκετ, τα αποδυτήρια που το εξυπηρετούν και το κυλικείο. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου, ανέρχεται σε 1.430 τ.μ. με έτος κατασκευής το 1980, βάσει σχεδίων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αποπερατώθηκε το 1982. Ο φέρον οργανισμός του κτηρίου αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα και η στέγη από μεταλλικό δικτύωμα. Το έτος 1993, κατόπιν μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έγινε ενίσχυση των υποστυλωμάτων με οπλισμένους μανδύες, λόγω εμφάνισης ρωγμών.

Για το ανωτέρω κτήριο δεν ανεβρέθηκε οικοδομική άδεια και δεν ανεβρέθηκαν τεύχη υπολογισμών για τον φέροντα οργανισμό, παρά μόνο σχέδια, τα οποία εκπονήθηκαν για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία είχε την εποπτεία των έργων.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, έχει προχωρήσει τη διαδικασία νομιμοποίησης του κτηρίου με εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4178/2013, καθώς αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αδειοδότηση λειτουργίας του. Εφόσον πρόκειται για κτίριο αθλητικής εγκατάστασης και συνάθροισης κοινού για την ολοκλήρωση της νομιμοποίησής του απαιτείται η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας.

Το δικτύωμα της στέγης, δεν παρουσιάζει εμφανή προβλήματα, αλλά όπως διαπιστώθηκε διαθέτει σημαντική ευκαμψία υπό τις δράσεις του ανέμου. Οι παραμορφώσεις κατά την φόρτισή του, δημιουργούν προβλήματα στην στεγανότητα του με αποτέλεσμα την συχνή εισροή ομβρίων υδάτων στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, διαπιστώνονται ρηγματώσεις στον φέροντα οργανισμό, οι οποίες δεν φαίνεται να έχουν επιδράσει στους οπλισμούς των νεώτερων επεμβάσεων (1993), αλλά αντιθέτως οι αρχικοί οπλισμοί (1980) φέρουν εντονότατα φαινόμενα οξείδωσης.

Λόγω των παραπάνω φαινομένων, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης έκρινε σκόπιμη, εκτός από την εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας του κτιρίου, να προβλέψει την ενδεχόμενη μελέτη ενισχύσεων, καθώς θα πρέπει να αντιμετωπισθεί πέρα από το ζήτημα της αδειοδότησης και η ασφαλής χρήση του κτιρίου.

Η σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε στις 23-10-2017 με συνολική αμοιβή του αναδόχου 10.759,17 €, ενώ συγχρηματοδοτείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης κατά 50% από τον Δήμο και κατά 50% από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Με βάση τη μελέτη, θα γίνει αποτίμηση και ενδεχομένως αύξηση της φέρουσας ικανότητας του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού έναντι μη σεισμικών και σεισμικών δράσεων, σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, τον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος και τον Κανονισμό Επεμβάσεων με στόχο την διασφάλιση ικανοποιητικής στάθμης ασφαλείας, αλλά και οικονομικότητας και εφαρμοσιμότητας της τυχόν επέμβασης.

Ήδη έχει υποβληθεί Τεύχος Αποτίμησης, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει η δυνατότητα επισκευής και μετατροπής του κτιρίου, έτσι ώστε να είναι απόλυτα σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις. Η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Απριλίου 2018.