Ο ανεξάρτητος αυτοδιοικητικός σχηματισμός «Η Σύρος που αξίζουμε» δημιουργήθηκε με στόχο την άμεση ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών σε θεσμικό, διαρθρωτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο, εκ μέρους τόσο του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης όσο και σχετιζόμενων φορέων του ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, προκειμένου η Σύρος:

  • να ξεπεράσει αγκυλώσεις, νοοτροπίες και προσχώματα που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ανασταλτικά στην τοπική οικονομική ανάπτυξη,
  • να αντιμετωπίσει καίρια και επιτυχώς τις δυσμενείς επιπτώσεις της ύφεσης σε τοπικό επίπεδο,
  • να αναδείξει ένα αναπτυξιακό πρότυπο, βασισμένο στα ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Σύρου, προβάλλοντας μια διακριτή αναγνωρισιμότητα, σε καθορισμένους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, και
  • να αποκτήσει έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό Δήμο που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια και στην υγιή αντίληψη αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, την αρχή της ισονομίας, την παροχή υψηλού επιπέδου ανταποδοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών και την ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος.

Αλέξης Αθανασίου

Επικεφαλής παράταξης

Περισσότερα - Βιογραφικό