Κύριο μέλημά μας αποτελεί η παραγωγή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη σε όρους ποιότητας υπηρεσίας και χρόνου ανταπόκρισης, η ύπαρξη διαφάνειας σε όλα τα επίπεδά της, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με το διοικούμενο, καθώς και η υπευθυνότητα των δημόσιων λειτουργών προς τους πολίτες.

Για να γίνει αυτό, αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή βελτιωμένων ποιοτικά υπηρεσιών είναι η ορθή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και μέσων, ανθρώπινων και υλικών, έτσι ώστε να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός σύγχρονου ορθολογικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, τον οποίο ψηφίσαμε το 2016, προκειμένου να καλύπτει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Προχωρούμε λοιπόν:

 • στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του Δήμου μας, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την ταχύτερη και ποιοτικότερη αναβάθμιση των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις,
 • στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την απομακρυσμένη πρόσβαση στις δημοτικές Υπηρεσίες μας,
 • στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και μείωση των διοικητικών βαρών,
 • στην ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων και στη χρήση ψηφιακής υπογραφής που ενισχύουν την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την ασφάλεια, αλλά και εξοικονομούν πόρους για τον Δήμο με τη μείωση τόσο των εργατοωρών όσο και της χρήσης των αναλώσιμων υλικών,
 • με έμφαση στη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών,
 • στην ορθολογική κατανομή προσωπικού για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων και σκοπών,
 • σε κρίσεις Προϊσταμένων, που αποτελεί υποχρέωση κάθε Δήμου για μια δικαιότερη και αξιοκρατική διοίκηση και
 • στην επιδίωξη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των κενών σε εξειδικευμένο προσωπικό που έχουν δημιουργηθεί στον Δήμο την τελευταία δεκαετία.

 

OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαχειριζόμαστε τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου και τα χρήματα των δημοτών με σύνεση, πλήρη διαφάνεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης, πετυχαίνοντας έτσι να δημιουργούμε πλεονασματικούς και υγιείς προϋπολογισμούς.

Με τον ίδιο τρόπο, συνεχίζουμε στοχεύοντας:

 • στην περαιτέρω αύξηση των εσόδων του Δήμου,
 • στην περιστολή μη αναγκαίων δαπανών καθώς και στον περιορισμό των ελαστικών δαπανών,
 • στην εφαρμογή ενός μοντέλου ισότιμης και δίκαιης φορολόγησης των δημοτών, επιδεικνύοντας κοινωνικό πρόσωπο σε περιπτώσεις οφειλετών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να φανούν συνεπείς στις οικονομικές υποχρεώσεις τους,
 • στην αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας, είτε μέσω ιδίων πόρων, είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Ε.Σ.Π.Α, Εθνικοί Πόροι) ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στόχος είναι η εκμίσθωση των εν λόγω ακινήτων προς όφελος των δημοτικών προσόδων,
 • στη συνέχιση χρηματοδότησης δράσεων παρεμβάσεων και έργων, που βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών, αλλά και υποδομών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, που παρουσιάζουν προβλήματα, τα οποία είτε δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς στο παρελθόν, είτε αντιμετωπίστηκαν λανθασμένα,
 • στην ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής μέσω δράσεων για την υποστήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και
 • στην πολιτική «νοικοκυροσύνης» και οικονομίας με την υλοποίηση έργων, όπως για παράδειγμα έργων εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία αναμένεται να μας αποφέρουν άμεσα σημαντικές μειώσεις στις ενεργειακές μας δαπάνες.