Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Σύρου και η προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο του νησιού αποτελούν βασικούς πυλώνες του προγράμματος του συνδυασμού μας.

Κυρίαρχος στόχος, ενόψει της νέας δημοτικής θητείας, είναι η πιστή εφαρμογή τουΤοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το οποίο εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και εναρμονίζεται πλήρως με τις οδηγίες του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της χώρας.

Αντικείμενο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) είναι ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων στον Δήμο, με στόχο την ενίσχυση των δράσεων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΣΑ και τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή.

Οι νέες βασικές υποδομές προς χωροθέτηση και προς υλοποίηση στον Δήμο Σύρου ‐ Ερμούπολης, που προτείνονται στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου, είναι οι ακόλουθες:

 • Δημιουργία ΧΥΤΥ Σύρου, με τηναναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ που βρίσκεται στη θέση Κοράκι. Το έργο διαθέτει πλήρη ωριμότητα σε επίπεδο μελετών, εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, καθώς και διασφαλισμένη χρηματοδότηση529.225,26€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Προγραμματίζεται η κατασκευή του Β’ κυττάρου του ΧΥΤΑ, με χωρητικότητα περίπου 180.000m3, η οποία είναι μικρότερη σε σχέση με την αρχικά προβλεπόμενη, ώστε να εξασφαλιστεί έκταση περίπου 5 στρ. για τη δημιουργία Μονάδας Κομποστοποίησης και Επεξεργασίας Συμμείκτων Αποβλήτων. Η δημιουργία Μονάδας Κομποστοποίησης και Επεξεργασίας Αποβλήτων θα συμβάλει στην αύξηση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ, η οποία θα φτάσει περί τα 17 χρόνια τουλάχιστον και την μετατροπή του σε ΧΥΤΥ.
 • Βασικό Πράσινο Σημείο, όπου θα συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά, όπως χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί (όχι αποκλειστικά απόβλητα συσκευασιών), πράσινα, ογκώδη, ΑΗΗΕ (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) και άλλα είδη. Προτείνεται η χωροθέτηση σε οικόπεδο με επιτρεπόμενες χρήσεις γης, πλησίον της Ερμούπολης, δεδομένου ότι εκεί συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου.
 • Δύο μικρά Σημεία Συλλογής στην Ποσειδωνία και στη Βάρη. Τέτοια σημεία συλλογής καταλαμβάνουν μικρή έκταση, δεν απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση και έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση πολιτών σε επίπεδο γειτονιάς. Η επιλογή των χώρων για την εγκατάσταση των εν λόγω σημείων συλλογής προτείνεται να πραγματοποιηθεί μετά την οριστικοποίηση της χωροθέτησης του βασικού πράσινου σημείου.
 • Ένα επιπλέον μικρό Σημείο Συλλογής (π.χ. τυποποιημένος οικίσκος ανακύκλωσης) στην Ερμούπολη, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το βασικό πράσινο σημείο. Η θέση τοποθέτησης του σημείου συλλογής θα πρέπει να βρίσκεται πλησίον κεντρικού οδικού άξονα, με εύκολη πρόσβαση μέσω της αστικής συγκοινωνίας και με δυνατότητα ολιγόλεπτης στάθμευσης οχημάτων. Ενδεικτικά, αναφέρεται η περιοχή του Καρνάγιου, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ύψος όπου σήμερα στεγάζεται η Alpha Bank.
 • Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και μονάδα επεξεργασίας υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ. Οι εν λόγω μονάδες προτείνεται να εγκατασταθούν ως μία μονάδα, εντός της αδειοδοτημένης έκτασης του ΧΥΤΑ.

Άλλες προτεινόμενες δράσεις είναι:

 • Δράσεις πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης υλικών,
 • εφαρμογή συστήματος οικιακής κομποστοποίησης, προμήθεια και δωρεάν διανομή 1.000 κάδων και δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και Μονάδας Επεξεργασίας Συμμείκτων (ΜΕΑ),
 • χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων και βιοαποβλήτων στο σύνολο του Δήμου,
 • ενίσχυση ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών & λοιπών αποβλήτων,
 • χωριστή συλλογή χαρτιού και προώθησή του σε επιλεγμένους παραγωγούς,
 • βελτίωση/ενίσχυση του συστήματος συλλογής ογκωδών αποβλήτων μέσω ειδικών οχημάτων του Δήμου,
 • χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ, ΑΦΗΣ, μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων, βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων),
 • σύναψη συμβάσεων με εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών, κατεδαφίσεων),
 • υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τα προγράμματα που ήδη εφαρμόζονται,
 • εκπόνηση μελέτης και υπογειοποίηση κάδων σε σημεία της Ερμούπολης και της υπόλοιπης περιφέρειας του νησιού και
 • δημιουργία Ομάδων Γειτονιάς με συμμετοχή των Κοινοτικών Συμβούλων, με ρόλο τη συμβολή στην καταγραφή, προτεραιοποίηση και παρακολούθηση υλοποίησης ενεργειών στους τομείς Καθαριότητας και Μικρών Έργων.

 

Για τον τομέα «Περιβάλλον – Πράσινο»στοχεύουμε:

 • στην ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Έπαυλη Τσιροπινά, με στόχο την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την κατάκτηση γνώσεων, καθώς και την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
 • στην ενίσχυση και αναβάθμιση του πρασίνου με περαιτέρω δενδροφετεύσεις σε αστικές και περιαστικές περιοχές,
 • στη σύνταξη νέου Κανονισμού Πρασίνου,
 • στην περαιτέρω συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα και δράσεις για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και εθελοντικής συνείδησης των δημοτών όπως: Let’sdoitGreece, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος κ.ά.,
 • στην περαιτέρω συμμετοχή στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» για την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση των παραλιών, στο οποίο η Σύρος υπήρξε πρωτοπόρος σε επίπεδο Κυκλάδων κατά την τριετία 2017-2019,
 • στη συνεργασία με τον νεοσύστατο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων και στην ανάπτυξη κοινών δράσεων για την Απάνω Μεριά (περιοχή NATURA) και το θαλάσσιο οικοσύστημα,
 • στην ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση τοπικών αναπτυξιακών δράσεων και
 • στην ανάπτυξη συνεργιών με εθελοντικές ομάδες και φορείς για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Για τον τομέα «Συντήρηση – Διαχείριση Οχημάτων»στοχεύουμε:

 • στη σύναψη σύμβασης με εταιρεία που ειδικεύεται στην υλοποίηση ολοκληρωμένου Προγράμματος Συμβολής, Συνεργασίας, Συμβουλευτικής – Τεχνικής Υποστήριξης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης σε θέματα κρατικών οχημάτων,
 • στην ανανέωση οχημάτων, μηχανημάτων έργων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού και
 • σε έργα βελτιώσεων και επισκευών στα αμαξοστάσια Ερμούπολης, Πάγου και Ποσειδωνίας.

 

Για τον τομέα «Ασφάλεια και Πολιτική Προστασία» στοχεύουμε:

 • στην ενίσχυση της ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων,
 • στην ανάπτυξη επιπλέον δομών & υποδομών για την πολιτική προστασία,
 • στην αξιολόγηση της έκθεσης της Σύρου σε κίνδυνους συνδεόμενους με την κλιματική αλλαγή και ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές και στον σχεδιασμό με τους συναρμόδιους φορείς δράσεων για την επιπλέον βελτίωση της ανθεκτικότητας του νησιού, σε περίπτωση μιας πιθανής φυσικής καταστροφής,
 • σε δράσεις για την ενημέρωση και εκπαίδευση των κατοίκων του Δήμου στα θέματα των Φυσικών Καταστροφών και της Κλιματικής αλλαγής και
 • στη συνεργασία του Δήμου με αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς για τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών του Δήμου σε θέματα πολιτικής προστασίας.

 

Για τις λοιπές δομές, στοχεύουμε:

 • σε παρεμβάσεις – βελτιώσεις και έργα επισκευής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου και στο Δημοτικό Σφαγείο Πάγου,
 • στην εντατικοποίηση της συνεργασίας με φιλοζωικές ομάδες, οργανώσεις και κτηνιάτρους για την πραγματοποίηση στειρώσεων, εμβολιασμών και τη γενικότερη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στο νησί,
 • στην υποστήριξη αγροτών σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αποζημιώσεων, αγροτικής ασφάλισης, πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες κ.ά.