Μεγάλα έργαΜεγάλα έργα και υποδομές που θα υλοποιήσει ο δήμος, με στόχο την βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος και την απασχόληση ανέργων

Η υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στο νησί μας, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και θα δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε η Σύρος να καταστεί ένας ανταγωνιστικός και ελκυστικός τουριστικός προορισμός.

Η μεταφορά του επιβατηγού λιμένα σε νέα θέση (πρώην εργοστάσιο Λαδόπουλου) θα εξασφαλίσει στη Σύρο ένα σύγχρονο λιμάνι ικανό να εξυπηρετεί τις ιδιαίτερα αυξημένες σημερινές και μελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις ωθώντας παράλληλα την ανάπτυξη της κρουαζιέρας, η βελτίωση της αεροπορικής διασύνδεσης, ώστε η Σύρος να υποδέχεται πτήσεις μεγαλύτερων αεροσκαφών, θα δημιουργήσει ισχυρές προϋποθέσεις ανάπτυξης αποτελώντας την πύλη εισόδου για την προσέλκυση τουρισμού υψηλού επιπέδου, η ολοκλήρωση της μαρίνας στη θέση «Πηδάλι» θα μας εξασφαλίσει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά του θαλάσσιου τουρισμού, αξιοποιώντας τη δυναμική του «sailing yachting», η δημιουργία ενός σύγχρονου συνεδριακού κέντρου στην περιοχή του λατομείου «Καραβέλα», θα τονώσει αποτελεσματικά τον συνεδριακό τουρισμό ο οποίος – κατά τεκμήριο – απευθύνεται σε τουρίστες & επισκέπτες υψηλής εισοδηματικής στάθμης, η δημιουργία δικτύων αποχέτευσης και μονάδων ΕΕΛ σε περιοχές και οικισμούς της νότιας Σύρου θα επιλύσει το σοβαρό πρόβλημα διαχείρισης των λυμάτων και των υγρών αποβλήτων, η αξιοποίηση του χώρου του στρατοπέδου, διαμέσου της δημιουργίας εγκαταστάσεων στέγασης του Πανεπιστημίου και των δημόσιων υπηρεσιών, χώρων πράσινου και στάθμευσης σε συνδυασμό με την εξεύρεση, διαμόρφωση και αξιοποίηση κατάλληλων περιφερειακών χώρων στάθμευσης  που θα οδηγήσει στην αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης και στην ανακούφιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Τα αναφερόμενα, αποτελούν ορισμένα από τα αναγκαία έργα υποδομής τα οποία, πέραν των προφανών ωφελειών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, θα συμβάλλουν επιπρόσθετα στη δημιουργία προσωρινών, κατά τη φάση υλοποίησης,  ή/και μόνιμων, κατά τη φάση λειτουργίας, θέσεων απασχόλησης.

Η δημοτική αρχή, απέδειξε τα τελευταία χρόνια ότι απέτυχε δυστυχώς να προχωρήσει στον σωστό σχεδιασμό και στην υλοποίηση τόσο των προαναφερόμενων καθώς και άλλων έργων υποδομής μικρότερης εμβέλειας που θα βοηθούσαν τη Σύρο να αλλάξει «επίπεδο».

Βασική μας μέριμνα, ως νέα δημοτική αρχή, θα αποτελέσει ο σχεδιασμός, η ωρίμανση, η εξεύρεση χρηματοδότησης και η υλοποίηση των παραπάνω καθώς και άλλων έργων μικρότερης εμβέλειας, με σεβασμό στην διαφύλαξη του περιβαλλοντικού μας πλούτου και με πλήρη διασφάλιση της δίκαιης συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στα οφέλη τους.

Η διεκδίκηση και η εξασφάλιση πόρων, για την πλήρη ωρίμανση και υλοποίηση των αναφερόμενων έργων, είναι δυνατή μέσω διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως ενδεικτικά:

  • Το ΕΣΠΑ ΙΙ που κατά τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) περιλαμβάνει σημαντικά κονδύλια για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΠ), τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά επ’ ωφελεία του νησιού μας. Δεδομένου ότι, το περιβάλλον χρηματοδότησης είναι συγκριτικό οφείλουμε να είμαστε αρκούντος διεκδικητικοί έναντι άλλων δήμων των Κυκλάδων και της Περιφέρειας μας. Η σημερινή δημοτική αρχή, απέδειξε κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ), ότι δεν είχε τη γνώση και την εμπειρία να διεκδικήσει με αξιώσεις και να εξασφαλίσει τα αναγκαία κονδύλια, με αποτέλεσμα η Σύρος να υπολείπεται κατά πολύ στις απορροφήσεις κοινοτικών πόρων – βάσει στοιχείων – έναντι άλλων, ακόμη και πολύ μικρότερων δήμων.
  • Η αξιοποίηση νέων σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), τα επενδυτικά σχήματα, τα εργαλεία εγγυοδοσίας & οι μικροχρηματοδοτήσεις πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα προκειμένου η Σύρος να επανεκκινήσει την αναπτυξιακή διαδικασία. Η νέα δημοτική αρχή, θα αξιολογήσει όλες τις δυνατότητες για υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας στο νησί της Σύρου.

Τα μεγάλα δημόσια έργα, αποσπασματικά δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας, μπορούν όμως σε συνδυασμό με μια σειρά από αλληλοσχετιζόμενες και στοχευμένες αναπτυξιακές πολιτικές και πρωτοβουλίες, όπως διεξοδικά αναλύονται σε σχετικές ενότητες, να υποβοηθήσουν και να επιταχύνουν την οικονομική ανάκαμψη στη Σύρο.