ΕργασίαΠρογράμματα του δήμου για την απασχόληση ανέργων με short-to-mid term συμβάσεις έργων (π.χ. αναπλάσεις δημόσιων χώρων, καλλωπισμός δημοσίων κτιρίων, βελτίωση των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών κλπ)

Τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 ενώ, με βάση τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ II 2014-2020) αναμένεται να ενταθούν, ειδικότερα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο να προωθηθεί η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων και η αποτελεσματική στήριξη τους, με προτεραιότητα στους άνεργους που διαβιούν σε οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο ή ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Το ΕΣΠΑ II 2014-2020 θα είναι εμπροσθοβαρές ως προς δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και κατά συνέπεια ο έγκαιρος σχεδιασμός και προγραμματισμός, εκ μέρους της δημοτικής αρχής, είναι αναγκαίος ώστε η Σύρος να επωφεληθεί τα μέγιστα από τις συγκεκριμένες δράσεις υποβοηθώντας αποτελεσματικά την απασχόληση, σε συνδυασμό με την υλοποίηση έργων και δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Η αξιοποίηση των συγκεκριμένων εργαλείων, θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία μας, συνδράμοντας αποφασιστικά:

  • Στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων που σήμερα στη Σύρο, εντονότερα από άλλες νησιωτικές περιοχές, δοκιμάζονται από τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης.
  • Στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων οι οποίες, λόγω της αναλγησίας και της αποδόμησης των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχονται από το κεντρικό κράτος, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να ανακουφιστούν από τις περιφερειακές δομές και την τοπική αυτοδιοίκηση.
    • Στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, διαμέσου της αξιοποίησης κοινοτικών πόρων, χωρίς την επιβάρυνση του προϋπολογισμού του δήμου.

Στην επόμενη μέρα για το δήμο μας, η αξιοποίηση των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την παροχή ευκαιριών απασχόλησης στους νέους μας και την υποστήριξή τους ώστε να μην εγκαταλείψουν τον τόπο μας θα είναι βασική προτεραιότητα.

Παράλληλα, μέσω των συγκεκριμένων δράσεων, θα αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πολίτες, όπως ενδεικτικά η συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) κλπ.