Αγώνας δρόμου με φόντο την απώλεια Κοινοτικών Πόρων και την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδιασμού

Αγώνας δρόμου με φόντο την απώλεια Κοινοτικών Πόρων και την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδιασμού

Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος και τα αρμόδια στελέχη της δημοτικής μας παράταξης «Η Σύρος που Αξίζουμε», έχουμε ξεκινήσει αγώνα δρόμου για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή μας, αναζητώντας στοιχεία, καταγεγραμμένα αιτήματα πολιτών, προβλήματα και καταγεγραμμένες ανάγκες σε υποδομές, απαραίτητα έργα, επισκευές και βελτιώσεις, κτιριακές ανάγκες και αδειοδοτήσεις.

Ένας αγώνας, έστω και την ύστατη στιγμή, για την ελαχιστοποίηση της απώλειας κοινοτικών πόρων ενταγμένων έργων, αρκετά εκ των οποίων, παρά τον αρχικό προγραμματισμό, βρίσκονται εκτός χρονικών ορίων, δεν έχουν ωριμάσει εγκαίρως και είναι δύσκολο να υλοποιηθούν.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, είναι δυστυχώς βέβαιη η απώλεια πόρων από την ενταγμένη πράξη «Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης» – ΟΣΑΑ στο ΕΣΠΑ αφού, επί συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 € διαφαίνεται ότι κινδυνεύουν άμεσα υποέργα Π/Υ 1.500.000 €. Ειδικότερα, αρκετά υποέργα εξαρτώνται άμεσα από την παραχώρηση του χώρου του στρατοπέδου, η οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι σήμερα (ο Δήμος ορθώς ζητά από το Υπουργείο την απάλειψη της διαλυτικής αίρεσης που αφορά στην διευθέτηση του ρέματος – όμβριων υδάτων) ενώ άλλα, που θα έπρεπε να έχουν ωριμάσει (σε επίπεδο μελετών και αδειοδοτήσεων), δεν έχουν ανατεθεί ακόμα οι μελέτες τους, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις και στην συνέχεια να δημοπρατηθούν, κατασκευαστούν, παραληφθούν λειτουργικά και να αποπληρωθούν. Ακόμη και ο πλέον αδαής αντιλαμβάνεται ότι, τα παραπάνω δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015. Προκειμένου λοιπόν, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια κοινοτικών πόρων, λόγω της παρατηρούμενης κωλυσιεργίας της απερχόμενης δημοτικής αρχής, θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να προσδιοριστούν άλλα έργα ή προμήθειες που αφενός θα συμβάλλουν στην ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος και αφετέρου θα μπορούν να ωριμάσουν γρηγορότερα από τα ήδη ενταγμένα. Ενδεικτικά, κατόπιν προτάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας, μπορεί να συμπεριληφθούν η ενεργειακή αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου (κουφώματα, μονώσεις, ταράτσα), η προμήθεια λεωφορείων για την αστική συγκοινωνία κλπ.

Το έργο «Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού οικισμού Άνω Σύρου», Π/Υ 536.000 €, βρίσκεται σε οριακό επίπεδο και, παρά την πρόσφατη προσφυγή εκ μέρους πολιτών, δείχνει να προχωράει κανονικά. Παρόλα αυτά, απαιτείται υψηλή εγρήγορση διότι είναι αναγκαία η τροποποίηση της μελέτης, η σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα και η έγκριση του από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Λόγω μεγάλων κλίσεων στην οδοποιία, οι οποίες δεν είχαν εκτιμηθεί αρχικά και προκειμένου το έργο να είναι λειτουργικό και αδειοδοτημένο, απαιτείται άμεσα η προσθήκη νέου υποέργου (πρόσθετη οδοποιία 150 περίπου μέτρων), η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, η σύνταξη οριστικής μελέτης και η δημοπράτηση του, το αργότερο έως το τέλος του 2014.

Το έργο «Ιστορικό λαογραφικό μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου», Π/Υ 1.268.113 €, βρίσκεται ήδη σε στάδιο προχωρημένης υλοποίησης αλλά είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί έως την 8/11/2014 (καταληκτική ημερομηνία σύμβασης υλοποίησης). Ειδικότερα, εκκρεμεί η εξεύρεση λύσης για την υλοποίηση πρόσθετου φυσικού αντικειμένου το οποίο έχει προκύψει (π.χ. οροφογραφίες, εξωτερικά κουφώματα) αλλά και η τροποποίηση της ενταγμένης πράξης για την προσθήκη νέων υποέργων που αφορούν στην εκπόνηση της απαιτούμενης μουσειολογικής μελέτης και την προμήθεια, βάσει αυτής, του αναγκαίου εξοπλισμού εκθετηρίων, προθηκών κλπ, ώστε το έργο να είναι λειτουργικό. Στην περίπτωση κατά την οποία τα παραπάνω δεν δρομολογηθούν άμεσα, είναι ορατός ο κίνδυνος της απένταξης της πράξης και της επιστροφής του συνολικού ποσού το οποίο έχει επιχορηγηθεί ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης.

Το έργο «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου», Π/Υ 350.000 €, βρίσκεται προ του κινδύνου οριστικής απένταξης εξαιτίας σοβαρών καθυστερήσεων στην συμπλήρωση της οριστικής μελέτης και στην σύνταξη των τευχών δημοπράτησης (προβλήματα στατικής μελέτης), μετά από το από 5/2/2014 σχετικό αίτημα της ΕΔΑ Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο «Επέκταση – Διαμόρφωση κτιρίου για την στέγαση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βάρης Σύρου», Π/Υ 2.704.426 €, βρίσκεται σε διαδικασία προέγκρισης δημοπράτησης (επανυποβλήθηκαν για προέγκριση, στην ΕΔΑ Νοτίου Αιγαίου, η οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης την 6/6/2014). Το έργο εκτιμάται ότι, μπορεί να δημοπρατηθεί πριν από το τέλος του 2014 και να παραδοθεί για χρήση στο τέλος του 2016 (επίκειται η μεταφορά χρηματοδότησης του από το νέο ΕΣΠΑ).

Το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Σύρου», Π/Υ 1.252.742 €, με φορέα υλοποίησης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, που αφορά στην προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για το λιμάνι της Ερμούπολης αλλά και εξοπλισμού για την κάλυψη των προδιαγραφών του κώδικα ISPS, βρίσκεται σε διαδικασία προέγκρισης των τευχών δημοπράτησης (επανυποβλήθηκαν για προέγκριση, στην ΕΔΑ Νοτίου Αιγαίου, την 9/5/2014). Η δημοπράτηση του προγραμματίζεται για το α΄εξάμηνο του 2015 και είναι ορατό το ενδεχόμενο μεταφοράς του στο νέο ΠΕΠ 2014 – 2020.

Το έργο «Βελτίωση και επέκταση συστήματος ύδρευσης Βάρης και Μέγα Γυαλού Σύρου», Π/Υ 1.246.608 €, βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης (η σύμβαση υπεγράφη την 11/4/2014) και εξελίσσεται ομαλά.

Το έργο «Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Σύρου στην θέση “Κοράκι” και προμήθεια κομποστοποιητών», Π/Υ 900.000 €, βρίσκεται σε μηδενικό ποσοστό απορρόφησης με συμβασιοποιημένο λιγότερο από το 8% του Π/Υ (προμήθεια δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος) ενώ εκκρεμεί η προμήθεια κομποστοποιητών, φορτηγού απορριμματοφόρου κλπ. Και σε αυτήν την περίπτωση, με βάση τα παραπάνω, εάν δεν επιταχυνθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες είναι εξαιρετικά πιθανή η απώλεια πόρων.

Τέλος, όσον αφορά στην έγκριση του Master Plan του λιμανιού, έχει ήδη ανατεθεί η μελέτη πολεοδόμησης (αναγκαία προϋπόθεση για την έγκριση του Master Plan), την οποία θα ακολουθήσει η απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση και η ανάθεση της οριστικής μελέτης (από εθνική χρηματοδότηση). Παρά τις σημαντικές δυσκολίες, θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια οι παραπάνω διαδικασίες να έχουν δρομολογηθεί εντός του 2015.

Η δημοτική μας παράταξη «Η Σύρος που αξίζουμε» δεν στέκεται, όπως άλλωστε είναι φυσικό, μόνο στην καταγραφή και στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης. Παρότι η ανάληψη των καθηκόντων μας ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2014, έχουμε ήδη ξεκινήσει να εκπονούμε τον στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίηση έργων υποδομών και λοιπών δράσεων για το διάστημα 2014-2019. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Προγραμματισμού), ιεραρχούμε τις προτεραιότητες του νησιού μας και προχωρούμε στον σχεδιασμό με βάση την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας, την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη, την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχουμε δεσμευτεί και προεκλογικά, προχωρούμε άμεσα στην συγκρότηση Επιτροπής Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Ωρίμανσης Στρατηγικών Επενδύσεων που θα αποτελείται από καταρτισμένα, έμπειρα στελέχη και τεχνοκράτες (αιρετοί και υπάλληλοι του δήμου) και θα υποστηρίζεται, κατά περίπτωση, από αναγνωρισμένους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς και συμβούλους κλπ.

Στις δραστηριότητες της Επιτροπής θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

 • Η αναγνώριση επενδυτικών ευκαιριών στη Σύρο, ιδιαίτερα στις συνθήκες της ύφεσης που διανύουμε.
 • Ο σχεδιασμός και η ωρίμανση επενδύσεων σε τομείς που παρουσιάζουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα (τουρισμός, ενέργεια, πολιτισμός, διατροφή κλπ).
 • Η εύρεση πόρων από την περιφερειακή και την κεντρική διοίκηση, για την διεξαγωγή όλων των προαπαιτούμενων ενεργειών (π.χ. μελετών, αδειοδοτήσεων) για την πλήρη ωρίμανση των μεγάλων επενδύσεων.
 • Η στοχευμένη παρουσίαση των επενδυτικών σχεδίων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την εξεύρεση επενδυτών και την έναρξη των επενδύσεων.
 • Η δημιουργία θεσμών προώθησης της υγιούς επιχειρηματικότητας, με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στις επιχειρήσεις μας και τους καταναλωτές τόσο της Σύρου όσο και όμορων νησιών, ιδιαίτερα σε συνεργασία με τους φορείς επιχειρηματικότητας, όπως το Επιμελητήριο, ο Εμπορικός Σύλλογος και οι επαγγελματικοί σύλλογοι του νησιού μας.
 • Η ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς το νησί μας χρησιμοποιώντας σύγχρονες στρατηγικές και μεθόδους, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, που θα μεταφραστεί άμεσα σε αύξηση των πωλήσεων των τοπικών επιχειρήσεων, τόσο των τουριστικών όσο και των εμπορικών.

 

Ενδεικτικά, πλην όχι αποκλειστικά, στοχεύουμε στην εξεύρεση πόρων για την χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων και υποδομών όπως, η επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου (σε πρώτη φάση κατά 150 μέτρα), η ανάπλαση της παραλίας Ερμούπολης, η βελτίωση των οχημάτων και των υποδομών δημοτικής συγκοινωνίας, η κατασκευή και η βελτίωση περιφερειακών παρκινγκ αυτοκινήτων, η επέκταση ή/και βελτίωση των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης, η επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή νέων τουριστικών υποδομών κλπ. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, βρίσκεται ήδη στο στάδιο της ανάλυσης και εξειδίκευσης και, θα παρουσιαστεί αναλυτικά εντός του α΄τριμήνου, από την έναρξη της θητείας της νέας δημοτικής αρχής.

Σε αυτήν την προσπάθεια, είναι απολύτως αναγκαία η εποικοδομητική συνεργασία με την απερχόμενη δημοτική αρχή και με τις δημοτικές παρατάξεις του νέου δημοτικού συμβουλίου, στο πνεύμα καλής πίστης και συνεργασίας, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ΕΔΑ Νοτίου Αιγαίου, ΕΔΑ επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες) προκειμένου να αξιοποιηθούν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, προγράμματα και μέσα για την ευόδωση του κοινού στόχου.

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την αξιοκρατία, την διαφάνεια αλλά και προκειμένου να ενημερωθούμε το ταχύτερο για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, εφόσον τα περισσότερα δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα πουθενά, προγραμματίζουμε σημαντικές αλλαγές και την λειτουργία νέων δομών, όπως ενδεικτικά:

 • Την δημιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη, που θα λειτουργεί στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας / Πολεοδομίας αλλά και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, και θα δέχεται όλα τα αιτήματα των δημοτών.
 • Την εφαρμογή ηλεκτρονικής παρακολούθησης και διαχείρισης όλων των εκτελούμενων έργων, μελετών, προμηθειών, καταγεγραμμένων προβλημάτων αλλά και των αιτημάτων των πολιτών.
 • Την δημιουργία ηλεκτρονικού ψηφιακού αρχείου, με όλους τους φακέλους αρχείου της Πολεοδομίας, για την άμεση εξυπηρέτηση των μηχανικών και πολιτών.
 • Την δημιουργία blog στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο οποίο οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα επώνυμης υποβολής των προτάσεων και παρατηρήσεων τους και να παρακολουθούν την συνολική καταγραφή αναγκών, με ιεράρχηση την ημερομηνία γνωστοποίησης και την σπουδαιότητα υλοποίησης.
 • Την δημιουργία πινάκων με ενδιαφερόμενες τοπικές επιχειρήσεις, για συνεργασία με τον Δήμο, όπως καταστήματα – προμηθευτές, εργολάβοι κατασκευαστές, εμπειροτέχνες κατασκευαστές μικρών έργων, παροχής υπηρεσιών και κατασκευών (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ξυλουργοί, ελαιοχρωματιστές, σιδεράδες κλπ), που θα έχουν τα απαραίτητα προσόντα για συνεργασία με τον Δήμο. Οι επιχειρήσεις θα ενημερώνονται εγκαίρως, πέραν των απαραίτητων δημοσιεύσεων στον τύπο, για οποιαδήποτε προμήθεια, κατασκευή ή έργο που προτίθεται ο Δήμος να προβεί, προκειμένου να υποβάλλουν την καλύτερη προσφορά.

Οι συμπολίτες μας εκφράστηκαν με τρόπο εμφατικό, στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές! Μας έδωσαν ρητή εντολή να προχωρήσουμε και να κάνουμε πράξη τις απαιτούμενες αλλαγές προκειμένου η Σύρος μας ν΄αποκτήσει έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό Δήμο που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια, στην υγιή αντίληψη αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, στην διαφάνεια, στην ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι, η Σύρος μας και δικαιούται και αξίζει πολλά περισσότερα από όσα κατάφερε μέχρι σήμερα. Εμείς, «Η Σύρος που αξίζουμε» ως νέα δημοτική αρχή, είμαστε προετοιμασμένοι και παράλληλα αποφασισμένοι να σηκώσουμε αυτό το φορτίο. Καλούμαστε άμεσα να δώσουμε, με τρόπο πειστικό, τα πρώτα δείγματα γραφής ώστε να εμπνεύσουμε και να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι και σωστά μας εμπιστεύτηκαν αλλά και ότι σε αυτήν την προσπάθεια ανάταξης του τόπου μας δεν περισσεύει κανείς!

Απαντήστε