Έγκριση xρηματοδότησης ΧYTY και Μονάδας Επεξεργασίας Αποριμμάτων Π/Υ 6.529.225,26€

Έγκριση xρηματοδότησης ΧYTY και Μονάδας Επεξεργασίας Αποριμμάτων Π/Υ 6.529.225,26€

Εγκρίθηκε σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 2018, με την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10615/21-12-2018 και ΑΔΑ: Ω3ΔΩ465ΧΙ8-3ΝΗ απόφαση της Ειδικής Γραμματέα ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κας Ευγενίας Φωτονιάτα, η χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ –  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002450, Π/Υ 6.529.225,26€ με ΦΠΑ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η νέα Μονάδα καθώς και το νέο Κύτταρο του ΧΥΤΥ πρόκειται να κατασκευαστούν εντός της ήδη Περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης έκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ. Το γεγονός αυτό θα επισπεύσει υλοποίηση του έργου, καθότι απαιτείται τροποποίηση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών όρων και όχι αναζήτηση χώρου και περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρχή.

Η ΜΕΑ θα μπορεί να δέχεται συνολικά 6.290 tn/έτος σύμμεικτων στερεών αποβλήτων και 1.670 tn/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων με δυνατότητα ανάκτησης πολύτιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) και παραγωγής ΚΟΜΠΟΣΤ, τόσο για αποκαταστάσεις και περιαστικό πράσινο όσο και για γεωργική χρήση (ποιότητας ECOLABEL).

Για την μακροχρόνια εξασφάλιση ταφής υπολείμματος επεξεργασίας, το νέο Κύτταρο του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (β’ Φάση) θα αυξήσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του νέου Κυττάρου και δεν θα κινδυνέψει το νησί από μελλοντική ταχεία εξάντληση του υφιστάμενου κυττάρου.

Η πράξη προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω δύο κυρίων υποέργων και ενός υποστηρικτικού. Πιο συγκεκριμένα, στην πρόταση έχει προβλεφθεί ένα υποέργο για την υλοποίηση των αναγκαίων μελετών για τη δημοπράτηση του έργου,  ένα υποέργο για την κατασκευή ΜΕΑ και του νέου Κυττάρου ΧΥΤΥ και τέλος ένα υποέργο πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή τεχνικής βοήθειας στις υπηρεσίας του Δήμου κατά την υλοποίηση του έργου.

Τα οφέλη από το εν λόγω έργο θα είναι πολλαπλά. Συγκεκριμένα:

  1. Δημιουργία του πρώτου ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ στην Ελλάδα ως υπόδειγμα νησιωτικής διαχείρισης για προβολή στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
  2. Μετά από τις πολύ καλές επιδόσεις της Σύρου στη διαλογή, στην πηγή Χαρτιού-Πλαστικού-Μετάλλου-Γυαλιού θα υπάρξει τελική λύση και στα σύμμεικτα αλλά και κομποστοποίηση του νέου ρεύματος βιοαποβλήτων από Διαλογή στην Πηγή.
  3. Δημιουργία περίπου πενήντα (50) θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
  4. Οριστική επίλυση του θέματος ταφής με την κατασκευή μακροχρόνιας επάρκειας Κυττάρου β’ φάσης.

Το συγκεκριμένο έργο πνοής για το νησί μας εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αποδοτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, με βάση το Δημοτικό Τοπικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και του νέου ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου. Έρχεται δε σε συνέχεια σημαντικών έργων υποδομής στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αλλά και άλλους νευραλγικούς τομείς, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νησιού μας και την περαιτέρω βιώσιμη τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του.

Η Δημοτική Αρχή, με συγκροτημένο σχέδιο και προσήλωση στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την πράσινη οικονομία, σε συνδυασμό με τις χρηματοδοτήσεις, που έχει ήδη εξασφαλίσει ή πρόκειται να διεκδικήσει, οραματίζεται έναν Δήμο – πρότυπο στην προστασία του περιβάλλοντος  και στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την ίδια στιγμή που πολλοί νησιωτικοί δήμοι έχουν σημαντικά και διαπιστωμένα προβλήματα σε αυτόν τον τομέα.